Nhóm đi Đà Lạt

Hải và Thứ tại Đà Lạt
Nhóm đi Đà Lạt chụp ảnh chung với thầy Chương
Nhóm đi Đà Lạt và thầy Chương